Priser
21
page-template-default,page,page-id-21,page-child,parent-pageid-18,bridge-core-3.0.1,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.7,qode-page-transition-enabled,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-28.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-4
 

Priser

Hvordan fastsættes prisen for advokatrådgivning

Prisen for rådgivningen afhænger af din sagstype og af, hvilken bistand, du har brug for:

 

Nogle sager kan klares med et par breve til modparten, hvorefter sagen løses. Andre sager ender i retten og kræver noget mere. Derudover afhænger salæret af retsområdet og af, hvor hurtigt det skal gå. Hvis du skal bruge vores hjælp til et område, vi er specialister i, og det tillige haster, vil vi kræve et højere salær end ellers.

 

For udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, kontrakter o.l. kan vi oplyse dig en præcis og fair pris, inden vi går i gang med arbejdet.

 

I retssager er vi ofte nødt til at indlede med en vurdering af sagen, førend vi kan give et kvalificeret bud på prisen for en egentlig retssag. Derfor vil vi starte med at oplyse dig prisen for vores visitation af sagen samt de elementer, der vil indgå i beregningen af salæret.

 

Hvis vi ikke kan give et prisoverslag, vil vi beregne prisen efter medgået tid og give et overslag over forventet tidsforbrug. Ved den endelige afregning af sagen, kan salæret efter omstændighederne nedsættes efter, hvad der findes rimeligt, men det vil aldrig blive højere end oplyst. Hvis vi kan se, at vi skal bruge mere tid end først antaget, oplyser vi om det.

 

Din økonomiske situation har betydning

 

Det kan også være, at dine egne forhold kan berettige til enten fri proces eller retshjælp. Læs mere her.

 

Dækker en forsikring advokatens salær?
95 % af alle danskere har en retshjælpsforsikring, som i en række sager dækker langt det meste af udgiften til advokatens salær. Retshjælpsforsikringen er en del af familieforsikringen og de fleste forsikringer af dit hus, din bil og din båd. Vi hjælper dig gerne med at søge retshjælpsdækning til førelsen af din sag. Advokathjælp i særlige sager.

 

Det offentlige kan tilbyde advokathjælp inden for bestemte typer af sager:

 

Tvangsfjernelse af børn

 

Det offentlige tilbyder forældre gratis advokathjælp, hvis sagen handler om tvangsfjernelse af børn.

 

I lov om social service, der den 1. juli 1998 afløste bistandsloven, er der adgang til at beskikke advokat i sager om tvangsfjernelse af børn fra hjemmet. Det er således i lovens § 60 bestemt:

 

“§ 60. Kommunen tilbyder forældremyndighedens indehaver gratis advokatbistand under en sag om
1) gennemførelse af en undersøgelse som nævnt i § 39,
2) anbringelse uden for hjemmet efter § 42,
3) opretholdelse af en anbringelse efter § 43,
4) gennemførelse af lægelig undersøgelse eller behandling efter § 44,
5) godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 45, stk. 3,
6) ændring af anbringelsessted efter § 55, stk. 2, jf. § 42,
7) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 57, stk. 3, og
8) brev- og telefonkontrol, jf. § 108, stk. 2.
Stk. 2. Såvel forældremyndighedens indehaver som plejeforældrene skal have tilbud om gratis advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse af et barn eller en ung i privat familiepleje efter § 64, stk. 4.
Stk. 3. En ung, der er fyldt 15 år, skal have tilbud om gratis advokatbistand under en sag som nævnt i stk. 1, nr. 1-6.
Stk. 4. Under en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 57, stk. 3, og en sag om brev- og telefonkontrol efter § 108, stk. 2, med den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne have tilbud om gratis advokatbistand.
Stk. 5. Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.”

 

Ofre for voldtægt og vold generelt

 

Domstolene har mulighed for at udpege en advokat, hvis man har været offer for en voldsforbrydelse. Den udpegede advokat kan hjælpe under sagens efterforskning hos politiet og kan fx have adgang, når politiet afhører en mistænkt. Advokaten hjælper og vejleder desuden i forbindelse med erstatningskrav.

 

Adoption og faderskab m.m.

 

Der gælder særlige regler for advokathjælp i sager om adoption og faderskab.

 

Umyndiggørelse af en person

 

Handler sagen om værgemål, anvender man ikke advokat, men søger statsamtet om værgemål. Handler sagen om, at en person skal have frataget sin ret til at handle frit, skal sagen for en domstol. Personen, det drejer sig om, får da udpeget en advokat af domstolene.

 

Administrativ frihedsberøvelse

 

Administrativ frihedsberøvelse benytter statsamtet til at behandle voldelige unge personer over 15 år. Den unge person vil blive anbragt på en lukket institution med opsyn. I de tilfælde hvor statsamtet vil benytte administrativ frihedsberøvelse, udpeger domstolene en advokat til den person det drejer sig om.

 

Arbejdsforhold

 

Er man blevet uenig med sin arbejdsgiver, kan man, alt afhængig hvad sagen drejer sig om, få gratis advokathjælp af sit fagforbund. Du kan få mere information hos dit fagforbund.

 

 

Udlændingesager

 

I udlændingeloven er der fastsat hjemmel for Flygtningenævnet til at beskikke advokat for en udlænding, hvis sag skal behandles af nævnet. De nærmere bestemmelser herom i udlændingelovens §§ 55 og 58 er følgende:

“§ 55. Flygtningenævnet kan om fornødent beskikke en advokat for udlændingen, medmindre denne selv har antaget en sådan.
Stk. 2. Kan det ud fra hensynet til sagens fremme ikke anses for forsvarligt, at den advokat, som udlændingen ønsker beskikket, medvirker, kan Flygtningenævnet nægte at beskikke den pågældende som advokat for udlændingen. Ønsker udlændingen i stedet en anden advokat beskikket, skal Flygtningenævnet beskikke den pågældende, medmindre beskikkelse kan nægtes efter 1. pkt.
Stk. 3. Udlændingen og dennes advokat skal have lejlighed til at gøre sig bekendt med det materiale, der indgår i nævnets behandling, og til at udtale sig herom.
Stk. 4. Hvis hensynet til statens sikkerhed eller dens forhold til fremmede magter eller hensynet til tredjemand undtagelsesvis gør det påkrævet, kan bestemmelsen i stk. 3 fraviges i fornødent omfang.§ 58. Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater, der beskikkes efter § 37, stk. 2, § 37 c, stk. 3, 2. pkt., § 49, stk. 3, § 50, stk. 2, 3. pkt., § 52, stk. 4, § 55, stk. 1, og § 65, stk. 3, 2. pkt., gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.”