Skønsindstævnt hæftede for skønsadcitation

I forbindelse med en sag mellem A og B indgav A i januar 2009 anmodning om isoleret bevisoptagelse til byretten. I februar 2009 skønsadciterede B virksomheden C i sagen for så vidt angik spørgsmål 1 og 12 i skønstemaet. I april 2009 udmeldtes rådgivende ingeniør I som skønsmand. Han afgav den 8. juli 2009 erklæring, for hvilken han beregnede sig et honorar på ca. 38.000 kr. inkl. moms. Af skønserklæringen fremgik, at det i relation til skønstemaets spørgsmål 12.a-d vedrørende bl.a. en olieudskiller under forretningen blev aftalt, at B skulle fremsende oplysninger til skønsmanden om en anvendt olie- og bezinudskiller. Af erklæringen fremgik endvidere, at I havde besvaret dele af spørgsmål 12.a-d, men at han ikke havde kunnet afgive en fuldstændig besvarelse som følge af de manglende oplysninger. I afgav herefter i samarbejde med autoriseret kloakmester K den 9. september 2009 skønserklæring til besvarelse af spørgsmål 12, idet han som honorar herfor beregnede sig ca. 37.000 kr. inkl. moms. I havde inden iværksættelse af besvarelsen forelagt sagens parter overslag over omkostningerne til besvarelsen under medvirken af K. Byretten pålagde A at betale honorarerne for begge erklæringer. A kærede til landsretten, der anførte, at det følger af retsplejelovens § 343, stk. 2, at udgifterne ved isoleret bevisoptagelse afholdes af den part, som ønsker beviset optaget. Det tiltrådtes, at udgifterne til skønserklæringen af 8. juli 2009 skulle afholdes af A som rekvirent af denne erklæring. For så vidt angik skønserklæringen af 9. september 2009 fandt landsretten under de foreliggende omstændigheder, hvor B havde skønsadciteret C under den isolerede bevisoptagelse, og hvor den uddybende besvarelse under medvirken af ekspert var iværksat af B til brug bl.a. for sagen mellem B og C, at B måtte anses for  >> 1249 >> skønsrekvirent af denne erklæring og derfor hæftede for udgifterne hertil, jf. retsplejelovens § 343, stk. 2.

Log in with your credentials

Forgot your details?